Xóa và thay thế ký tự khỏi trường kiểu chuỗi

Để xóa ký tự từ trường kiểu chuỗi trong MapInfo Pro, sử dụng tool Search and Replace.

Để nạp (load) tool trong MapInfo Pro (64-bit), chọn Home > Tools > Registered > click đôi chuột vào Search and Replace. Chạy tool bằng cách click đôi chuột vào Search and Replace trong tab Running.

Để nạp (load) tool trong MapInfo Pro (32-bit), chọn Tools > Tool Manager. Tìm đến Search and Replace và check chọn Loaded. Chạy tool bằng cách chọn Tools > Search and Replace > Search and Replace.

Khi tool đã được nạp và chạy:

  1. Trong Table To Search chọn bảng
  2. Trong Column To Search chọn cột cần tìm
  3. Trong Search String nhập ký tự muốn thay thế/xóa
  4. Trong Replacement String để trắng nếu muốn xóa bỏ hao85c nhập ký tự khác để thay thế.
  5. Click OK

Lưu ý: dấu ngoặc kép KHÔNG được sử dụng cho hộp thoại tìm kiếm hoặc thay thế, đây là trường hợp đối với nhiều truy vấn SQL của dữ liệu kiểu ký tự.

Dưới đây là một ví dụ về việc thay thế bất kỳ trường hợp nào của chữ “a” hoặc “A” bằng chữ “Z” trong trường state_name.

Đây là hộp thoại – lưu ý rằng dấu ngoặc kép không được sử dụng: (Nếu tìm kiếm bị giới hạn chỉ thay thế chữ in hoa “A” hoặc chữ thường “a”, thì check chọn “Case Sensitive”.)

Hình sau là kết quả tất cả chữ “A” hoặc “a” đã được thay thế bằng “Z”

Bình luận bằng Facebook Comments