Xác định các giá trị trùng lặp trong một cột dữ liệu

Mở hộp thoại SQL Select.
MapInfo Pro 64-bit: Table > Selection > SQL Select
MapInfo Pro 32-bit: Query > SQL Select

Tại phần chọn cột của hộp thoại, xóa * và chọn cột muốn lấy giá trị trùng lặp từ danh sách (Dấu * là ký tự đại diện cho biết tất cả các cột sẽ được trả về trong truy vấn).

Click vào danh sách “aggregate” và chọn “Count”. Ở phần “Group By”, chọn danh sách từ “Columns” cùng cột có giá trị trùng lặp. Ở phần “Sort By”, Gõ “Col2” (không có dấu nháy kép), là thứ tự cột từ thứ 2 ở phần Select Columns.

Chạy truy vấn và các bản ghi nào có giá trị lớn hơn 1 cho “Col2” là các giá trị trùng lặp cho trường (field) đã chọn.

Sắp xếp theo Col2 cho kết quả được sắp xếp trên trường Count có thể dễ dàng tìm thấy các bản ghi với các giá trị trùng lặp…

Bình luận bằng Facebook Comments