Workspace không tìm thấy tập tin bảng (table)

Vấn đề: Lúc mở workspace trong MapInfo Professional, bảng (table) không tìm thấy và xuất hiện hộp thoại như dưới đây.

Nguyên nhân: Thường xảy ra khi bảng đã bịđược di chuyển hoặc xóa.

Cách giải quyết: Mở tập tin workspace bằng phần mềm soạn thảo văn bản và chỉnh sửa lại đường dẫn của các bảng (table).

Bình luận bằng Facebook Comments