Truy vấn các đối tượng giao nhau giữa hai bảng

Để chọn các đối tượng từ Table B có giao nhau (intersect) với các đối tượng từ Table A, dùng hộp thoại ‘SQL Select’ (Map > Selection > SQL Select).

Kết quả sẽ chọn những đối tượng từ Table B thể hiện như hình dưới – những đối tượng từ bảng thứ 1 được liệt kê ở “From Tables”: Thay đổi thứ tự của bảng ở “From tables” để thay đổi việc chọn lựa kết quả cho bảng nào.

Sau khi chạy query, Bạn có thể lưu kết quả bằng cách chọn Home > Save Copy As.

Bình luận bằng Facebook Comments