Tính tổng chiều dài của nhiều đoạn line trong MapInfo Pro

Tính toán này có thể dễ dàng thực hiện bằng cách sử dụng SQL Select:

  • Với MapInfo Pro 64-bit chọn Spatial > Selection > SQL Select.
  • Với MapInfo Pro 32-bit chọn Query > SQL Select.

Chọn các phân đoạn line bằng cách nhấp vào một trong các đối tượng, giữ phím Shift và chọn tiếp các đối tượng line khác cần được truy vấn.

Ngoài ra, một truy vấn có thể có thể (dựa trên dữ liệu hiện tại) để chọn các đối tượng mong muốn, dựa trên dữ liệu cụ thể của đối tượng trong bảng như ID, …

Khi các đối tượng mong muốn được chọn, hãy khởi chạy hộp thoại SQL Select và thực hiện truy vấn này: SUM(ObjectLen (obj, “km”)) “Length_Sum”

Điều này sẽ trả về giá trị tính bằng Kilômét. Đối với Miles, thay thế “km” với “mi” hoặc đơn vị mong muốn khác.

CÁCH TIẾP CẬN KHÁC:

Với các đối tượng cần đo, chọn hộp thoại “SQL Select” và thực hiện:

  • Từ Tables: Selection
  • Select Columns: SphericalObjectLen(obj, “mi”)

Click OK để chạy truy vấn và kết quả sẽ là một bảng truy vấn mới với một trường & một hàng cho mỗi đối tượng hiển thị độ dài đối tượng (đơn vị tính toán có thể thay đổi).

Mở cửa sổ Statistics và tổng của tất cả các trường trong một tổng số sẽ được hiển thị. Người ta có thể sử dụng tổng hợp “Sum” để lấy tổng độ dài đối tượng trong truy vấn. Trường Selected Columns sẽ trông như sau: Sum(SphericalObjectLen (obj, “mi”))

Lưu ý rằng hàm ObjectLen() có một vài biến thể. Nếu dữ liệu được chiếu, không sử dụng hệ tọa độ “Lat/Long”, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng hàm CartesianObjectLen().

Bình luận bằng Facebook Comments