Tính khoảng cách giữa hai điểm bằng lệnh MapBasic

Trong MapInfo Pro, Bạn có thể chạy query hoặc vào cửa sổ MapBasic và chạy lệnh Distance với x1, y1, x2, y2 là tọa độ của 2 điểm (point) để tính khoảng cách, và “unit_name” là đơn vị đo như: “mi”, “km”, “m”,…

Distance(x1, y1, x2, y2, unit_name)

Bình luận bằng Facebook Comments