Tính diện tích đa giác bằng SQL Select

Dưới đây là hình minh họa, có 3 đa giác trên lớp và mỗi đa giác có tên hoặc nhãn riêng. Cách tính diện tích cho mỗi đa giác bằng query.

Bây giờ, để tính diện tích của ba đa giác đó bằng cách sử dụng truy vấn tích hợp. Chọn Query >> SQL Select

Click vào from Tables và bây giờ clik vào Tables, chọn bảng của bạn có chứa đa giác muốn tính diện tích. Sau đó, chuyển sang Select Column và chèn cột chứa tên đa giác và chọn Area từ danh sách Functions. Trong ví dụ này, tôi có một cột có tên là “Name” trên bảng “polygon”.

Click OK để xem kết quả.

Có 3 kết quả (polygon 1, polygon 2 và polygon 3) mỗi đa giác có diện tích tính bằng hécta ở cột phía bên phải.

Bình luận bằng Facebook Comments