Tính chiều dài Line trên MapInfo bằng SQL Query

Trong ví dụ sau, có một lớp đường viền với nhiều line/polyline. Tôi sẽ trình bày cách tính độ dài của mỗi đường đồng mức bằng SQL Query trong MapInfo Professional. Để tính toán độ dài, rất khuyến khích có một hệ tọa độ dự kiến. Ví dụ UTM. Tránh sử dụng các hệ tọa độ địa lý (Longitude, Latitude). Nếu bảng của bạn nằm trong hệ tọa độ địa lý, bạn có thể lưu vào tệp mới và chọn hệ tọa độ khác.

Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo một trường hoặc cột mới để lưu trữ độ dài đối tượng. Chọn Table >> Maintenance >> Table Structure. Thêm một trường float hoặc decimal mới.

Click OK và tiếp theo sẽ cập nhật bảng với độ dài của mỗi đối tượng. Chọn Table >> Column Update.

Chọn bảng để cập nhật và sau đó chọn cột đã được tạo trước đó.

Trên vùng Value, bạn có thể sử dụng nút Assist và sau đó chọn CartesianOjectLen từ menu chức năng.

Bạn có thể thay đổi đơn vị như mét (m), km (km),…

Bình luận bằng Facebook Comments