Trang chủ MapBasic nâng cao Thêm đối tượng và dữ liệu từ query của 1 bảng vào...

Thêm đối tượng và dữ liệu từ query của 1 bảng vào bảng khác

- Quảng cáo -

‘demonstrates how to insert object and data from a query to another table

‘variables to hold values from the query
dim strTheName as string
dim objTheObj as object

‘clean start
close all

‘two tables with maps…
create table bob (thename char(30)) file “c:\bob.tab” type native
create table bobX (thename char(30)) file “c:\bobX.tab” type native
Create Map For bob
Create Map For bobX

‘insert new row\object in first table
insert into bob (thename, obj) values (“my_name” , createpoint (0,0))

‘query first table
Select thename from bob into bobQ
fetch first from bobQ

‘move obj and data from query to second table

‘this next line doesn’t work, table.column can’t be used inside the values clause
‘insert into bobX (thename, obj) values (bobQ.thename, bobQ.obj) 

‘So, use these variables instead:
strTheName = bobQ.thename
objTheObj = bobQ.obj

insert into bobX (thename, obj) values (strTheName, objTheObj)

Bình luận bằng Facebook Comments

MẠNG XÃ HỘI

1,010ThíchThích
432Đăng kýĐăng Ký

TOOL PXTmap.com

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hàm FileOpenDlg() trong MapBasic

Hàm FileOpenDlg() không thực sự mở tệp, thay vào đó hàm cung cấp cho người dùng tùy chọn mở tệp. Hàm này...

Hàm FileSaveAsDlg() trong MapBasic

Giống như hàm FileOpenDlg(), FileSaveAsDlg() có bốn đối số chuỗi: đường dẫn mặc định, tên mặc định, loại tệp và dấu nhắc...

Lấy danh sách thư mục & thư mục con bằng Mapbasic và Windows API

Hàm GetFileList mà bạn có thể sao chép vào Project của MapBasic (lưu ý: cần sao chép các phần: delarations, type, defines…)

Bài 4: Dialog nâng cao trong MapBasic

Cách dễ dàng nhất để thêm các tùy chọn bổ sung vào các ứng dụng MapBasic là chuyển từ việc sử dụng...

Bài 3: Hộp thoại tiêu chuẩn và tùy chỉnh trong MapBasic

Nếu bạn tìm kiếm Dialog Statement trong MapBasic Help, bạn sẽ thấy mục đích của nó là tạo các hộp thoại...