Tạo đa giác (polyline) từ các điểm (point)

Tạo đa giác (polyline) từ một loạt các điểm (point) bằng MapBasic bằng cách dùng lệnh MapBasic sau:

Create Pline
        [ Into { Window window_id | Variable var_name } ]
        [ Multiple num_sections ]
        num_points ( x1, y1 ) ( x2, y2 ) [ … ]
        [ Pen… ]
        [ Smooth ] [ Priority n ] [ Name framename ]

Trong đó:

window_id: định danh cửa sổ.
var_name: tên của biến đối tượng sẽ được tạo.
num_points: số node của đa giác (polyline).
num_sections: số section của đa giác (polyline).
Mỗi cặp x, y là node của đa giác (polyline).
Mệnh đề Pen chỉ định kiểu đường (line).
n: số nguyên chỉ định giá trị Z-Order của các đối tượng (frames) trong cửa sổ Layout.
framename: là chuỗi đại diện cho tên của mục này trong cửa sổ Layout.

Bình luận bằng Facebook Comments