Tạo nhãn có điều kiện

Nhãn có điều kiện là gì? Nhãn có điều kiện là cách hiển thị nhãn dựa trên các giá trị nhất định của các trường. Một trường hợp sử dụng thông thường là nếu bạn chỉ muốn gắn nhãn một số tính năng nhất định trong lớp của mình (điểm (point), đường (line) hoặc đa giác (polygon)). Ví dụ: nhãn có điều kiện có thể được sử dụng để làm nổi bật một đa giác có diện tích lớn hơn một giá trị xác định nào đó, tính năng đường để biểu thị đường có phí hoặc tính năng điểm để biểu thị các thành phố có dân số lớn hơn ngưỡng được xác định. Nếu điều kiện không được áp dụng, tất cả các đối tượng đều được đánh nhãn.

Cách tạo nhãn có điều kiện: Có một cách để tạo nhãn có điều kiện mà không cần tạo truy vấn. Mẹo ở đây là sử dụng biểu thức nhãn kết hợp một điều kiện trong hàm Int (). Biểu thức sẽ mang lại kết quả bằng 0 hoặc một và kết quả này sẽ kiểm soát xem nhãn có xuất hiện cho bất kỳ mục cụ thể nào trong bản đồ hay không.
Ví dụ: Cho một trường có chứa các giá trị số (numeric), biểu thức sau sẽ chỉ tạo nhãn cho các giá trị của cột > 0:

Left$ (Str$ (COLUMN_NAME), Int (COLUMN_NAME > 0) * Len(Str$ (COLUMN_NAME )))

Kỹ thuật được đề cập ở trên có thể được sử dụng theo những cách khác nhau. Sau đây là 2 ví dụ:
1. Biểu thức sau đây sẽ gắn nhãn bất kỳ giá trị nào trên 50.000:

Left$(Str$(COLUMN_NAME), Int(COLUMN_NAME > 50000) * Len(Str$ (COLUMN_NAME)))

2. Đưa ra một cột ký tự (character) chứa dữ liệu được phân loại (“type” data), Bạn có thể tránh việc ghi nhãn của một trong các loại. Giả sử một tập hợp các điểm đại diện cho các loại thực hành y tế khác nhau. Các loại là bác sĩ đa khoa (GP), bác sĩ nhi khoa, bác sĩ tim mạch, bác sĩ thần kinh,… Biểu thức sau đây sẽ dán nhãn tất cả các loại khác nhau ngoại trừ bác sĩ đa khoa (GP):

Left$(Str$ (COLUMN_NAME), Int(COLUMN_NAME <> “GP”) * Len (Str$ (COLUMN_NAME)))

Cuối cùng, để chỉ gắn nhãn GP, ​​chỉ cần thay đổi biểu thức <> thành =

Left$(Str$(COLUMN_NAME), Int(COLUMN_NAME = “GP”) * Len (Str$ (COLUMN_NAME)))

Bình luận bằng Facebook Comments