Tạo đường (CreateLine) trong MapBasic MapInfo

Một trong những cách để tạo dòng từ điểm này sang điểm khác trên Mapinfo bằng Mapbasic, chỉ với lệnh đơn giản nhất:

Update Line set obj = createline(Long_S, Lat_S, Long_T, Lat_T)

Kết quả:

Bình luận bằng Facebook Comments