Tạo Clip Region

Clip Region cho phép chọn một hoặc nhều đối tượng và sau đó hiển thị các đối tượng đó và các đối tượng bản đồ từ các lớp khác trong bản đồ cụ thể đó.

Dưới đây là một trình ánh xạ bao gồm bảng USA, lớp Bing Roads và lớp điểm USCTY153:

Để thực hiện clip region cho bang (state) Texas, chọn đối tượng bang (state) rồi chọn Spatial > Edit > Clip Region > Set Clip Region:

Có thể bật/tắt Clip Region bằng cách chọn Clip Region On/Off ở danh sách “set Clip Region”. Clip Region không ảnh hưởng đến lớp bản đồ khác. Nếu dùng chức năng “Clone View” (Home > Wnidows > New Document > Clone Window), bản đồ mới sẽ kế thừa Clip Region. Nếu muốn định nghĩa vùng Clip Region trong bản đồ, chỉ cần tắt Clip Region, chọn đối tượng bản đồ mới và chọn “Set Clip Region” sau đó chọn “Replace” trong hộp thoại:

Muốn tạo Clip Region cho nhiều đối tượng, Thực hiện các bước sau:
1) Xóa lớp cosmetic layer và chọn chế độ editable.
2) Chạy query hoặc dùng SHIFT-Select để chọn nhiều đối tượng.

3) Chọn Spatial > Edit > Buffer > Buffer Objects

4) Đặt giá trị buffer size là 0 và “Buffer ALL objects”

5) Buffer sẽ được tạo và được chọn:

6) Tạo clip region bằng cách dùng buffer đang chọn qua Spatial > Edit > Clip Region > Set Clip Region và nếu có hộp thoại nhắc như hình dưới, chọn “Discard”:

Nếu có các đối tượng xuất hiện ngoài vùng Clip Region, hãy thay đổi và thử các chế độ Clip Region khác thông qua Map > Options > Map Options:

Bình luận bằng Facebook Comments