Tạo chương trình đơn giản với MapBasic

Hãy bắt đầu bằng cách tạo một ví dụ mã đơn giản bao gồm các lệnh: Print, Note và Loop trong MapBasic. Tạo 1 tệp mới trong MapBasic bằng cách chọn File > New và lưu tệp Untitled này với tên SimpleCodeExample. Việc này sẽ tạo ra 1 tệp mới có tên SimpleCodeExample.mb. Phần mở rộng .mb trên tệp cho thấy rằng nó chưa được biên dịch và có thể được sử dụng để nhập mã lệnh của MapBasic để tạo chương trình mới.

Nhập đoạn mã lệnh này vào trình soạn thảo của MapBasic:

' Program: SimpleCodeExample
' Purpose: Show the note, print and loop facilities
​​' Declare
Declare Sub Main
' Function: Main
' Purpose: Loop five times and print out a message each time
' Shows how the print, note and loop statements work
Sub Main
Dim i As Integer
' the loop will execute a Print statement 5 times
 For i = 1 to 5
Print "Hello world! The count is now " + Str$(I)
Next
' Let the user know that looping has finished
Note "The loop is now finished."
​End Sub 

Hình dưới đây là mã lệnh đã được nhập trong trình soạn thảo của MapBasic:

Khi chương trình này được biên dịch và chạy trong MapInfo Pro, sẽ có kết quả như hình sau: ​​

Bình luận bằng Facebook Comments