Trang chủ Từ khóa Truy vấn

truy vấn

TOOL PXTmap.com

Xử lý chuỗi và thao tác văn bản với SQL Select

Trong thực tế, việc thu thập dữ liệu từ các bảng có thể không như mong muốn. Các phần của một chuỗi...

Thực hiện truy vấn 2 đối tượng chồng lấp tỷ lệ (Proportionoverlap)

Một đa giác lớn bao gồm các phần của nhiều Bang.Lưu ý: thứ tự của các bảng là rất quan trọng trong...

Chọn tất cả bản ghi không có đối tượng

Ví dụ Bạn có một bảng điểm (Point) và bạn muốn xác định bất kỳ bản ghi nào không có đối tượng....

Thay thế toán tử “OR”

Các ví dụ truy vấn sau đây sẽ sử dụng các thành phố và quốc gia như hình bên dưới:

Between!

Khả năng của SQL Select trong MapInfo Pro bao gồm một toán tử rất tiện dụng để chọn các bản ghi giữa...

Chọn các đối tượng giao nhau với một đối tượng khác

Giới thiệu toán tử Intersects Điều kiện của toán tử này là đúng khi 2 đối tượng có ít...

Tính SUM của các cột có thuộc tính time

Việc tính SUM của cột có thuộc tính time trong MapInfo Pro có thể thực hiện thông qua cửa sổ MapBasic hoặc...

Chọn các mẫu tin (record) qua SQL bằng cách sử dụng ký tự đại diện

Ví dụ: Muốn chọn những dòng/mẫu tin (record) thuộc category "Natural Area" trong bảng sau:

BÀI VIẾT MỚI