Trang chủ Từ khóa SQL

SQL

TOOL PXTmap.com

Sử dụng truy vấn SQL trong Mapinfo

Để sử dụng nó, hãy mở mapinfo và mở tab menu Query > SQL Select và sẽ bật ra một cửa sổ...

SQL Select: “Super-Select”

MapInfo Pro có lệnh menu 2 cho Select: Query > SelectQuery > SQL Select“SQL Select” dùng để thực hiện...

BÀI VIẾT MỚI