Trang chủ Từ khóa SQL Select

SQL Select

TOOL PXTmap.com

Tính diện tích đa giác bằng SQL Select

Dưới đây là hình minh họa, có 3 đa giác trên lớp và mỗi đa giác có tên hoặc nhãn riêng. Cách...

Tìm các record có giá trị trùng lặp trong một cột

Tìm tất cả các bản ghi (record) trùng lặp trong một bảng, cho một cột nhất định và cách hiển thị các...

Sử dụng truy vấn SQL trong Mapinfo

Để sử dụng nó, hãy mở mapinfo và mở tab menu Query > SQL Select và sẽ bật ra một cửa sổ...

Tìm điểm trong đa giác

Ví dụ bạn có một lớp đa giác MapInfo có tên là “MyRegion”, đường và một điểm có tên là “Sites”.

SQL Select: “Super-Select”

MapInfo Pro có lệnh menu 2 cho Select: Query > SelectQuery > SQL Select“SQL Select” dùng để thực hiện...

Xử lý chuỗi và thao tác văn bản với SQL Select

Trong thực tế, việc thu thập dữ liệu từ các bảng có thể không như mong muốn. Các phần của một chuỗi...

BÀI VIẾT MỚI