Trang chủ Từ khóa Select

select

TOOL PXTmap.com

Tìm điểm KHÔNG trong đa giác

Ví dụ bạn có một lớp đa giác MapInfo có tên là "Regions", đường và một điểm có tên là "Points". Bạn...

SQL Select: “Super-Select”

MapInfo Pro có lệnh menu 2 cho Select: Query > SelectQuery > SQL Select“SQL Select” dùng để thực hiện...

Chọn tất cả bản ghi không có đối tượng

Ví dụ Bạn có một bảng điểm (Point) và bạn muốn xác định bất kỳ bản ghi nào không có đối tượng....

Between!

Khả năng của SQL Select trong MapInfo Pro bao gồm một toán tử rất tiện dụng để chọn các bản ghi giữa...

Chọn các đối tượng giao nhau với một đối tượng khác

Giới thiệu toán tử Intersects Điều kiện của toán tử này là đúng khi 2 đối tượng có ít...

Toán tử “LIKE” trong SQL Select

Giới thiệu toán tử "LIKE" Dùng toán tử "LIKE" trong SQL Select Bạn có thể dùng LIKE khi cần...

BÀI VIẾT MỚI