Trang chủ Từ khóa Query

query

TOOL PXTmap.com

Thực hiện truy vấn 2 đối tượng chồng lấp tỷ lệ (Proportionoverlap)

Một đa giác lớn bao gồm các phần của nhiều Bang.Lưu ý: thứ tự của các bảng là rất quan trọng trong...

Toán tử “LIKE” trong SQL Select

Giới thiệu toán tử "LIKE" Dùng toán tử "LIKE" trong SQL Select Bạn có thể dùng LIKE khi cần...

Tính SUM của các cột có thuộc tính time

Việc tính SUM của cột có thuộc tính time trong MapInfo Pro có thể thực hiện thông qua cửa sổ MapBasic hoặc...

Chọn các mẫu tin (record) qua SQL bằng cách sử dụng ký tự đại diện

Ví dụ: Muốn chọn những dòng/mẫu tin (record) thuộc category "Natural Area" trong bảng sau:

Chọn cột khi thực hiện SQL Select với toán tử Within hoặc Intersects

Khi chạy SQL Select chỉ định <TABLE_NAME>. <COLUMN_NAME> Ví dụ: Muốn chọn với cột UK_sales và UK_regns thì thực...

Chọn đối tượng từ bảng theo loại đối tượng

Bảng có thể bao gồm các đối tượng: text, polygon, line, points,.... và nếu Bạn muốn chọn đối tượng dựa trên loại...

Tạo truy vấn đơn giản hiển thị tất cả các loại đối tượng

Với một bảng bản đồ được mở trong MapInfo Pro, Bạn có thể chọn ra một danh sách của tất cả các...

Truy vấn các đối tượng giao nhau giữa hai bảng

Để chọn các đối tượng từ Table B có giao nhau (intersect) với các đối tượng từ Table A, dùng hộp thoại ‘SQL Select’...

BÀI VIẾT MỚI