Trang chủ Từ khóa FileSaveAsDlg

FileSaveAsDlg

TOOL PXTmap.com

Hàm FileSaveAsDlg() trong MapBasic

Giống như hàm FileOpenDlg(), FileSaveAsDlg() có bốn đối số chuỗi: đường dẫn mặc định, tên mặc định, loại tệp và dấu nhắc...

BÀI VIẾT MỚI