Trang chủ Từ khóa DAT

DAT

TOOL PXTmap.com

Cách tính kích thước tệp tin DAT của bảng MapInfo

Đối với tính toán kích thước tệp tin theo các kích thước kiểu dữ liệu của cột sau đây:

BÀI VIẾT MỚI