PXTsoft Statistical Table Maker – Tool kẻ bảng dữ liệu trong Mapinfo


Phần kết xuất có thể tạo ra trên:

  • Cosmetic Layer
  • Tạo lớp mới
Bình luận bằng Facebook Comments