PXTsoft Grid Maker – Tool kẻ khung, lưới, tọa độ trong Mapinfo (Phần 2)

Phần kết xuất có thể tạo ra trên:

  • Cosmetic Layer
  • Tạo lớp mới
Bình luận bằng Facebook Comments