MI Pack Table

Giới thiệu
Khi các đối tượng đã bị xóa khỏi bảng MapInfo, các mục trống sẽ được lưu trong bảng (cho mục đích hoàn tác). Khuyến cáo rằng bảng là “Đóng gói” (“Packed”) sau khi xóa các đối tượng. Điều này cũng có thể xảy ra khi các đối tượng đã được sửa đổi với một số tính năng chỉnh sửa đối tượng nâng cao (chẳng hạn như Objects >> Split).
Các bảng được unpack làm cho các tệp lớn hơn (và do đó chậm hơn) và có thể ảnh hưởng đến một số chức năng (đặc biệt là Vertical Mapper). Bạn nên pack bảng MapInfo khi các mục đã bị xóa. Một bảng unpack có thể được nhìn thấy trong chế độ xem trình duyệt:

Unpacked Table

Phương pháp
Một số tiện ích miTool sẽ nhắc bạn đóng gói các bảng nếu cần. Cả hai tiện ích xuất khẩu miTools MIF đều kiểm tra các bảng đã giải nén. Bảng MapInfo cũng có thể được đóng gói ở bất kỳ giai đoạn nào, có hoặc không có miTools bằng cách chọn Table >> Maintenance >> Pack Table. Sau khi chọn bảng sẽ được đóng gói, hãy nhấp vào tùy chọn cho ‘Pack Both Types of Data‘ theo hình ảnh bên dưới.

Hộp thoại Pack Table
Bình luận bằng Facebook Comments