Tìm điểm trong đa giác

Ví dụ bạn có một lớp đa giác MapInfo có tên là “MyRegion”, đường và một điểm có tên là “Sites”.

Tìm điểm KHÔNG trong đa giác

Ví dụ bạn có một lớp đa giác MapInfo có tên là "Regions", đường và một điểm có tên là "Points". Bạn...

SQL Select với ký tự đại diện

Trong MapInfo Pro, có hai ký tự đại diện dùng trong SQL: "_" là ký tự đại...

SQL Select: “Super-Select”

MapInfo Pro có lệnh menu 2 cho Select: Query > SelectQuery > SQL Select“SQL Select” dùng để thực hiện...

Mid: Hàm xử lý chuỗi để phân tích dữ liệu

Hàm xử lý chuỗi Mid để phân tích dữ liệu, Bạn cần tạo một biểu thức để chọn thông tin từ một...

Xử lý chuỗi và thao tác văn bản với SQL Select

Trong thực tế, việc thu thập dữ liệu từ các bảng có thể không như mong muốn. Các phần của một chuỗi...

Bắt đầu với hộp thọai SQL Select

Hộp thoại SQL Select là gì ? Hộp thoại Chọn SQL là một công cụ mà bạn có thể sử dụng để...

Thực hiện truy vấn 2 đối tượng chồng lấp tỷ lệ...

Một đa giác lớn bao gồm các phần của nhiều Bang.Lưu ý: thứ tự của các bảng là rất quan trọng trong...

Chọn tất cả bản ghi không có đối tượng

Ví dụ Bạn có một bảng điểm (Point) và bạn muốn xác định bất kỳ bản ghi nào không có đối tượng....

Thay thế toán tử “OR”

Các ví dụ truy vấn sau đây sẽ sử dụng các thành phố và quốc gia như hình bên dưới:

TOOL PXTmap

- Quảng cáo -

BÀI VIẾT MỚI

Messenger icon