Between!

Khả năng của SQL Select trong MapInfo Pro bao gồm một toán tử rất tiện dụng để chọn các bản ghi giữa...

Xóa và thay thế ký tự khỏi trường kiểu chuỗi

Để xóa ký tự từ trường kiểu chuỗi trong MapInfo Pro, sử dụng tool Search and Replace. Để nạp...

Chọn các đối tượng giao nhau với một đối tượng khác

Giới thiệu toán tử Intersects Điều kiện của toán tử này là đúng khi 2 đối tượng có ít...

Toán tử “LIKE” trong SQL Select

Giới thiệu toán tử "LIKE" Dùng toán tử "LIKE" trong SQL Select Bạn có thể dùng LIKE khi cần...

Đánh nhãn với biểu thức bằng hàm Format

Khi đánh nhãn bằng một biểu thức trên trường số nguyên (integer), dấu phẩy sẽ biến mất khỏi dữ liệu số. Làm...

Tạo nhãn có điều kiện

Nhãn có điều kiện là gì? Nhãn có điều kiện là cách hiển thị nhãn dựa trên các giá trị nhất định...

Hiển thị nhãn ở các mức zoom

Sử dụng tab Labeling Rules để bật/tắt nhãn ở các mức Zoom khác nhau. Tab Labeling Rules cung...

Cut/split polygon bằng polyline trong MapInfo

Muốn chia đối tượng polygon/region thành 2 hay nhiều phần, MapInfo có thể chia polygon với đường line hoặc như sau:

Tạo Clip Region

Clip Region cho phép chọn một hoặc nhều đối tượng và sau đó hiển thị các đối tượng đó và các đối...

Vẽ đối tượng đa giác (polygon)

Mở bảng cần lưu đối tượng đa gíac (polygon) và lớp bản đồ được thêm vào cửa sổ Map Window (or...

TOOL PXT

- Quảng cáo -

BÀI VIẾT MỚI

Messenger icon