Trang chủ Chưa được phân loại

Chưa được phân loại

TOOL PXTmap.com

Hiển thị nhãn ở các mức zoom

Sử dụng tab Labeling Rules để bật/tắt nhãn ở các mức Zoom khác nhau. Tab Labeling Rules cung...

Cut/split polygon bằng polyline trong MapInfo

Muốn chia đối tượng polygon/region thành 2 hay nhiều phần, MapInfo có thể chia polygon với đường line hoặc như sau:

Tạo Clip Region

Clip Region cho phép chọn một hoặc nhều đối tượng và sau đó hiển thị các đối tượng đó và các đối...

Vẽ đối tượng đa giác (polygon)

Mở bảng cần lưu đối tượng đa gíac (polygon) và lớp bản đồ được thêm vào cửa sổ Map Window (or...

Cách dùng hàm Erase Outside

Chức năng hàm Erase Outside: Erase Outside là một lệnh xóa bỏ một phần của đối tượng bản đồ bằng cách sử...

Chọn các mẫu tin (record) qua SQL bằng cách sử dụng ký tự đại diện

Ví dụ: Muốn chọn những dòng/mẫu tin (record) thuộc category "Natural Area" trong bảng sau:

Chọn đối tượng từ bảng theo loại đối tượng

Bảng có thể bao gồm các đối tượng: text, polygon, line, points,.... và nếu Bạn muốn chọn đối tượng dựa trên loại...

Tạo truy vấn đơn giản hiển thị tất cả các loại đối tượng

Với một bảng bản đồ được mở trong MapInfo Pro, Bạn có thể chọn ra một danh sách của tất cả các...

BÀI VIẾT MỚI