Mid: Hàm xử lý chuỗi để phân tích dữ liệu

Hàm xử lý chuỗi Mid để phân tích dữ liệu, Bạn cần tạo một biểu thức để chọn thông tin từ một cột để cập nhật một cột khác.

Cần cập nhật cột “Unit” với dữ liệu ở bên phải của từ “UNIT” trong cột “address”. Bảng này có nhiều tên đường có độ dài từ và các chữ số (cả chữ, số và chữ số). Có thể dùng hàm Mid như sau:

Mid$(address, Instr(1,address,” UNIT”)+1,999)

Hàm xử lý chuỗi Mid để phân tích dữ liệu

Select Table > Update Column > Column để cập nhật cột “UNIT”.
Nhấp vào nút lệnh assist và sao chép, dán biểu thức sau vào trường value:

Mid$(address, Instr(1,address,” UNIT”)+1,999)

Kết quả sẽ lấy từ “UNIT” và mọi thứ ở bên phải chuỗi đó.

Hàm xử lý chuỗi Mid để phân tích dữ liệu

Để chỉ lấy phần địa chỉ trước khi UNIT sử dụng câu lệnh cập nhật này:

Left$(Mid$(address, Instr(1,address,” unit”)+1,999), Instr(1,Mid$(address, Instr(1,address,” unit”)+1,999),” UNIT”)-1)

Hàm xử lý chuỗi Mid để phân tích dữ liệu
Bình luận bằng Facebook Comments