Di chuyển point trên bản đồ với MapBasic

Cách tiếp cận tốt nhất là sử dụng lệnh trong cửa sổ MapBasic:
Update tableName set obj = CreatePoint(X_field,Y_field)

Bình luận bằng Facebook Comments