Trang chủ MapBasic nâng cao Đặt tiêu đề Layout Window từ menu chuột phải bằng Mapbasic

Đặt tiêu đề Layout Window từ menu chuột phải bằng Mapbasic

- Quảng cáo -
Đặt tiêu đề Layout Window từ menu chuột phải bằng Mapbasic
Đặt tiêu đề Layout Window từ menu chuột phải bằng Mapbasic
Đặt tiêu đề Layout Window từ menu chuột phải bằng Mapbasic
Đặt tiêu đề Layout Window từ menu chuột phải bằng Mapbasic

Include “Mapbasic.def”
Include “Menu.def”

‘Defines——————————————-
Define SET_ALIAS_TXTBOX 1Define SET_TITLE_TXTBOX 1

‘Sub Routines—————————————
Declare Sub Main
Declare Sub SetLayoutWindowTitleDialog
Declare Sub ValidateSetLayoutWindowTitleDialog
Declare Sub SetWindowTitle(ByVal strVal as String)

‘————————————————————————————————-
Sub Main
OnError Goto CatchEx

   ‘Layout Window Right Click Menu
   Alter Menu ID M_SHORTCUT_LAYOUT Add
   “(-“,   “Set Window Title…”

   HelpMsg “\nSet Window Title”
   Calling SetLayoutWindowTitleDialogDone:
   Exit Sub

CatchEx:
   Note Error$()
   Resume Done 
End Sub
‘————————————————————————————————-
Sub SetLayoutWindowTitleDialog
OnError Goto CatchEx   

   Dim strWindowTitle as String

   strWindowTitle = WindowInfo(FrontWindow(), WIN_INFO_NAME)
   Dialog

      Title “Set Layout Window Title”
      Width 250      Height 30
     Control EditText
        Position 10,10        
        Width 150
        Value strWindowTitle 
        ID SET_TITLE_TXTBOX
        Into strWindowTitle

     Control OKButton
        Position 165, 8.5        
        Title “Set”
        Calling ValidateSetLayoutWindowTitleDialog

     Control CancelButton
        Position 205, 8.5   

   If CommandInfo(CMD_INFO_DLG_OK) then
     Call SetWindowTitle(strWindowTitle)
   End If

Done:
   Exit Sub
CatchEx:
   Note Error$()
   Resume Done 
End Sub
‘————————————————————————————————-
Sub ValidateSetLayoutWindowTitleDialog
OnError Goto CatchEx

   If ReadControlValue(SET_ALIAS_TXTBOX) = “” then
      Note “You must enter a Window Title”
      Dialog Preserve      
      Goto Done   
   End If

Done:
   Exit Sub
CatchEx:
   Note Error$()
   Resume Done 
End Sub
‘————————————————————————————————-
Sub SetWindowTitle(ByVal strVal as String)
OnError Goto CatchEx

   Set window FrontWindow() Title strVal

Done:
   Exit Sub
CatchEx:
   Note Error$()
   Resume Done 
End Sub

Bình luận bằng Facebook Comments

MẠNG XÃ HỘI

1,010ThíchThích
430Đăng kýĐăng Ký

TOOL PXTmap.com

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hàm FileOpenDlg() trong MapBasic

Hàm FileOpenDlg() không thực sự mở tệp, thay vào đó hàm cung cấp cho người dùng tùy chọn mở tệp. Hàm này...

Hàm FileSaveAsDlg() trong MapBasic

Giống như hàm FileOpenDlg(), FileSaveAsDlg() có bốn đối số chuỗi: đường dẫn mặc định, tên mặc định, loại tệp và dấu nhắc...

Lấy danh sách thư mục & thư mục con bằng Mapbasic và Windows API

Hàm GetFileList mà bạn có thể sao chép vào Project của MapBasic (lưu ý: cần sao chép các phần: delarations, type, defines…)

Bài 4: Dialog nâng cao trong MapBasic

Cách dễ dàng nhất để thêm các tùy chọn bổ sung vào các ứng dụng MapBasic là chuyển từ việc sử dụng...

Bài 3: Hộp thoại tiêu chuẩn và tùy chỉnh trong MapBasic

Nếu bạn tìm kiếm Dialog Statement trong MapBasic Help, bạn sẽ thấy mục đích của nó là tạo các hộp thoại...