Code tạo Context Menu

Code minh họa cách thêm mục menu vào context menu.
Bình luận bằng Facebook Comments