Chuyển đổi đối tượng văn bản thành nhãn trong Mapinfo

LƯU Ý: HƯỚNG DẪN NÀY THỰC HIỆN TRÊN MAPINFO PHIÊN BẢN 64 bit, PHIÊN BẢN 32 bit THỰC HIỆN TƯƠNG TỰ.

Trước tiên, cần thêm một cột để lưu giá trị của các đối tượng văn bản.

Chọn Table > Table > modify structure.

Thêm một cột có kiểu character() với chiều rộng đủ lớn để lưu giá trị nhãn.

Khi cột đã được thêm vào, chọn Table > Update column.

Cập nhật cột với chuỗi Value của một đối tượng văn bản bằng hàm ObjectInfo (obj, 3).

Sau khi cập nhật cột với ObjectInfo (obj, 3), giá trị chuỗi của các đối tượng văn bản sẽ được chèn vào cột mới.

Bây giờ hiển thị các giá trị này dưới dạng nhãn trích xuất các giá trị Lat/Long của các đối tượng văn bản và lưu trữ các giá trị Lat/Long để thiết lập một đối tượng điểm trên bản đồ.

Chọn Home > Tool Extensions > Registered >  chọn Coordinate Extractor và chọn icon để nạp tool.

Bây giờ ta có các giá trị Lat/Long, có thể loại bỏ các đối tượng Map là các đối tượng văn bản và thay thế chúng bằng các điểm không có ký hiệu và hiển thị các nhãn hiện đang ghi trong bảng.

Bình luận bằng Facebook Comments