Chủ đề 6: Chỉnh sửa một menu hiện có

Chỉnh sửa menu:

  • Thêm hoặc xóa menu tùy chỉnh dưới dạng một mục trong menu hiện có;
  • Thêm hoặc xóa các mục thanh menu MapInfo;
  • Thay đổi trạng thái của một mục menu.

Chúng ta xem xét từng trường hợp riêng biệt. Giả sử chúng ta muốn đặt menu “Test” của mình dưới dạng menu con của menu “Tools”.

Code: Menu tùy chỉnh như một mục menu hiện có
Include “mapbasic.def”
Declare Sub Main
Declare Sub TestPrint
Declare Sub theEnd

Sub Main
Create Menu “Test” As
“In” ID 201 HelpMsg “Test Menu” Calling TestPrint,
“Thoat” ID 202 HelpMsg “Thoat chuong trinh” Calling theEnd
Alter Menu “Tools” Add “(-“, “Test” As “Теst”
End Sub

Sub TestPrint
Print “Test Menu”
End Sub

Sub theEnd
End Program
End Sub

Dòng hướng dẫn cho trình xử lý sự kiện bao gồm trong code – khi bạn di chuột qua một mục menu, một hướng dẫn tương ứng sẽ được hiển thị trên thanh trạng thái (Status bar).

Kết quả của chương trình sẽ là sự xuất hiện của menu “Test” ở cuối danh sách các mục menu của “Tools“.
Nếu bây giờ trong cửa sổ MapBasic bạn thực thi lệnh Alter Menu “Tools” Remove “Test”, menu “Test” sẽ bị xóa. Bạn có thể thêm hoặc xóa tiêu đề của menu “Test” trong thanh menu của cửa sổ MapInfo bằng các lệnh sau:
Alter Menu Bar Add “Теst”
Alter Menu Bar Remove “Теst”

Xem trạng thái của một mục menu bằng cách sử dụng code ví dụ ở trên. Thêm một vài câu lệnh ở cuối thủ tục Main.
Alter Menu Item ID 201 Text “Thong bao…”
Alter Menu Item ID 202 Disable
Alter Menu Item ID 201 Calling theEnd

Do đó, mục menu “In” bây giờ sẽ được thay thế bằng “Thong bao…”, mục menu “Thoat” sẽ không khả dụng (disable) và sau khi nhấp vào “Thong bao…” , chương trình sẽ bị đóng.

Bình luận bằng Facebook Comments