Chủ đề 10: Tạo cửa sổ bản đồ

Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo cửa sổ bản đồ và thực hiện một số thao tác với nó. Các bảng Lots, Points, OMZ và biến chung idWinMap được xác định trong chương trình.

Code: Tạo cửa sổ bản đồ

sub WinDemoMap
‘Create a new map window from two tables. After creation, the window becomes active. Map From Lots, Points
Position (20.20) Units “mm”
Width 100 Units “mm”
Height 70 Units “mm”
‘Define the window identifier
idWinMap = FrontWindow ()
‘Add the OMZ table to the map window
Add Map Window idWinMap Layer OMZ
‘Refine the position of the window and add a new window title
Set Window idWinMap
Position (30.30) Units “mm”
Title “New map”
‘Change the map display in the window: set the scale to 1: 100000
Set Map Window idWinMap Scale 10 Units “mm” For 1000 Units “m”
‘Open a copy of the idWinMap map window
Run Command WindowInfo (idWinMap, WIN_INFO_CLONEWINDOW)
End Sub

Bình luận bằng Facebook Comments