Chọn đối tượng từ bảng theo loại đối tượng

Bảng có thể bao gồm các đối tượng: text, polygon, line, points,…. và nếu Bạn muốn chọn đối tượng dựa trên loại đối tượng của nó, có thể thực hiện theo các bước sau:

Trong cửa sổ Mapbasic, phần mềm MapBasic hoặc SQL Select, nhập: Select * from <tablename> where Val(Str$(ObjectInfo(Obj,1))) = <OBJ_INFO_TYPE>

Ví dụ: Muốn chọn các đối tượng text từ bảng test.tab, Nhập: Select * from test where Val(Str$(ObjectInfo(Obj,1))) =10

Dưới đây là các hằng số của hàm ObjectInfo() được tham khảo từ MapBasic Help:

Bình luận bằng Facebook Comments