Chọn các mẫu tin (record) qua SQL bằng cách sử dụng ký tự đại diện

Ví dụ: Muốn chọn những dòng/mẫu tin (record) thuộc category “Natural Area” trong bảng sau:

  1. Mở bảng trong MapInfo
  2. Chọn Query > Select > gõ cú pháp SQL như hình dưới – mục đích của việc sử dụng ký tự ‘%’ là để chọn những dòng/mẫu tin (record) có chứa nội dung ‘Natural Area’ trong cột Category_Name
  3. Click OK
  4. Chọn File > Save Copy As để ghi vào bảng mới những dòng/mẫu tin (record) có chứa nội dung ‘Natural Area’
Bình luận bằng Facebook Comments