Tạo truy vấn đơn giản hiển thị tất cả các loại...

Với một bảng bản đồ được mở trong MapInfo Pro, Bạn có thể chọn ra một danh sách của tất cả các...

Truy vấn các đối tượng giao nhau giữa hai bảng

Để chọn các đối tượng từ Table B có giao nhau (intersect) với các đối tượng từ Table A, dùng hộp thoại ‘SQL Select’...

Xác định các giá trị trùng lặp trong một cột dữ...

Mở hộp thoại SQL Select. MapInfo Pro 64-bit: Table > Selection > SQL Select MapInfo Pro 32-bit: Query > SQL Select Tại phần chọn cột của hộp...

TOOL PXTmap

- Quảng cáo -