Vẽ đối tượng đa giác (polygon)

Mở bảng cần lưu đối tượng đa gíac (polygon) và lớp bản đồ được thêm vào cửa sổ Map Window (or...

Cách dùng hàm Erase Outside

Chức năng hàm Erase Outside: Erase Outside là một lệnh xóa bỏ một phần của đối tượng bản đồ bằng cách sử...

Tạo đường (line) từ cặp tọa độ x/y

Hướng dẫn sau sẽ chuyển bảng tọa độ thành bảng các đường (line).Bảng phải bao gồm tọa độ bắt đầu và kết...

Xác định các giá trị trùng lặp trong một cột dữ...

Mở hộp thoại SQL Select. MapInfo Pro 64-bit: Table > Selection > SQL Select MapInfo Pro 32-bit: Query > SQL Select Tại phần chọn cột của hộp...

TOOL PXTmap

- Quảng cáo -