Vẽ đối tượng đa giác (polygon)

Mở bảng cần lưu đối tượng đa gíac (polygon) và lớp bản đồ được thêm vào cửa sổ Map Window (or...
video

Cách dùng hàm Erase Outside

Chức năng hàm Erase Outside: Erase Outside là một lệnh xóa bỏ một phần của đối tượng bản đồ bằng cách sử...

Workspace không tìm thấy tập tin bảng (table)

Vấn đề: Lúc mở workspace trong MapInfo Professional, bảng (table) không tìm thấy và xuất hiện hộp thoại như dưới đây.

Tính khoảng cách giữa hai điểm bằng lệnh MapBasic

Trong MapInfo Pro, Bạn có thể chạy query hoặc vào cửa sổ MapBasic và chạy lệnh Distance với x1, y1, x2, y2...

Tạo đường (line) từ cặp tọa độ x/y

Hướng dẫn sau sẽ chuyển bảng tọa độ thành bảng các đường (line).Bảng phải bao gồm tọa độ bắt đầu và kết...

Tính SUM của các cột có thuộc tính time

Việc tính SUM của cột có thuộc tính time trong MapInfo Pro có thể thực hiện thông qua cửa sổ MapBasic hoặc...

Chọn các mẫu tin (record) qua SQL bằng cách sử dụng ký tự đại...

Ví dụ: Muốn chọn những dòng/mẫu tin (record) thuộc category "Natural Area" trong bảng sau:

Chọn cột khi thực hiện SQL Select với toán tử Within hoặc Intersects

Khi chạy SQL Select chỉ định <TABLE_NAME>. <COLUMN_NAME> Ví dụ: Muốn chọn với cột UK_sales và UK_regns thì thực...

Chọn đối tượng từ bảng theo loại đối tượng

Bảng có thể bao gồm các đối tượng: text, polygon, line, points,.... và nếu Bạn muốn chọn đối tượng dựa trên loại...

Tạo truy vấn đơn giản hiển thị tất cả các loại đối tượng

Với một bảng bản đồ được mở trong MapInfo Pro, Bạn có thể chọn ra một danh sách của tất cả các...

TOOL PXTmap

- Quảng cáo -