Trang chủ Chưa được phân loại

Chưa được phân loại

TOOL PXTmap.com

Tính tổng chiều dài của nhiều đoạn line trong MapInfo Pro

Tính toán này có thể dễ dàng thực hiện bằng cách sử dụng SQL Select: Với MapInfo Pro 64-bit...

Tạo bản đồ chuyên đề (Thematic Map) trong Mapinfo

Bài viết sẽ hướng dẫn cách thêm màu sắc và chủ đề theo chủ đề trong thông tin bản đồ như hình...

Sử dụng truy vấn SQL trong Mapinfo

Để sử dụng nó, hãy mở mapinfo và mở tab menu Query > SQL Select và sẽ bật ra một cửa sổ...

Tìm điểm trong đa giác

Ví dụ bạn có một lớp đa giác MapInfo có tên là “MyRegion”, đường và một điểm có tên là “Sites”.

Tìm điểm KHÔNG trong đa giác

Ví dụ bạn có một lớp đa giác MapInfo có tên là "Regions", đường và một điểm có tên là "Points". Bạn...

SQL Select với ký tự đại diện

Trong MapInfo Pro, có hai ký tự đại diện dùng trong SQL: "_" là ký tự đại...

Thực hiện truy vấn 2 đối tượng chồng lấp tỷ lệ (Proportionoverlap)

Một đa giác lớn bao gồm các phần của nhiều Bang.Lưu ý: thứ tự của các bảng là rất quan trọng trong...

Mở tệp Excel (hoặc văn bản) để chỉnh sửa

Đây là một mẹo nhanh để dễ dàng tạo một bản sao của bảng Excel khi mở nó. Điều này rất hữu...

BÀI VIẾT MỚI