Tính SUM của các cột có thuộc tính time

Việc tính SUM của cột có thuộc tính time trong MapInfo Pro có thể thực hiện thông qua cửa sổ MapBasic hoặc SQL Select.

Qua cửa sổ MapBasic dùng cú pháp (thay COLUMN_NAME bằng tên cột và TABLE_NAME bằng tên của bảng):
Select Sum(Hour(COLUMN_NAME)+Minute(COLUMN_NAME)/60) from TABLE_NAME into Selection
Ngoài ra, dùng SQL Select như hình sau:

Bình luận bằng Facebook Comments