Cách tính kích thước tệp tin DAT của bảng MapInfo

Đối với tính toán kích thước tệp tin theo các kích thước kiểu dữ liệu của cột sau đây:

  • Character: 1 byte per character
  • Integer: 4 bytes
  • Small Integer: 2 bytes
  • Large Integer: 8 bytes
  • Float: 8 bytes
  • Decimal: Độ rộng trường thập phân giống như đối với các trường ký tự (1 byte cho mỗi số hoặc chữ số)
  • Date: 4 bytes
  • Time: 4 bytes
  • Date/Time: 8 bytes
  • Logical: 2 bytes

Sự khác biệt duy nhất với độ rộng trường giữa định dạng tệp TAB cũ và mở rộng đối với độ rộng trường là phần mở rộng nếu bộ ký tự là UTF-16 số byte cho trường ký tự gấp hai lần chiều rộng trường.

Có sự khác biệt khác giữa cũ và mở rộng ở chỗ các tiêu đề tệp DAT có kích thước khác nhau.

Bình luận bằng Facebook Comments