Cách dùng hàm Erase Outside

Chức năng hàm Erase Outside: Erase Outside là một lệnh xóa bỏ một phần của đối tượng bản đồ bằng cách sử dụng đối tượng được chọn làm cơ sở để xóa. Phần của đối tượng đích không bị chồng lấp (nằm ngoài) bởi đối tượng chọn sẽ bị xóa.

Khi nào Erase Inside có hiệu lực: Erase Outside hoạt động được khi:

  • Một lớp có thể chỉnh sửa.
  • Đối tượng trong lớp có thể chỉnh sửa đó được đặt làm Target
  • Một đối tượng hoạt động như “cục tẩy” được chọn.
  • Cửa sổ Map chứa đối tượng đang hoạt động.

Cách sử dụng Erase Outside:

  1. Làm cho bảng có thể chỉnh sửa bằng cách làm sáng biểu tượng “Editable” trong cửa sổ Layer Control hoặc Explorer.
  2. Chọn các đối tượng cần xóa khỏi bảng có thể chỉnh sửa đó và chọn Spatial > Set Target.
  3. Chọn đối tượng (từ một bảng khác) sẽ xóa mọi thứ bên ngoài đối tượng “Target”.
  4. Chọn Objects > Erase > Erase Outside Target.


Bình luận bằng Facebook Comments