Cách biên dịch tệp .MBX thay vì tệp .MBO trong MapBasic

Mở tệp * .mb trong MapBasic, kiểm tra xem các dòng ‘Declare Sub main’ và ‘Sub main’ có được bao gồm ở đầu tập lệnh không. Nếu Sub main không được khai báo, thì tệp * .mbo sẽ được tạo thay vì tệp .mbx.
Ngoài ra, tệp * .mbo sẽ được tạo nếu có bất kỳ chương trình con hoặc lệnh gọi nào được thực hiện cho một phương thức hoặc hàm trong * .mb khác. Từ đó, tất cả các tệp * .mbo sẽ cần được “linked” (liên kết) và sau đó được biên dịch thành * .mbx.
Trong tập lệnh ví dụ bên dưới, từ ‘separate’ đã được sử dụng thay vì ‘main’. Thay thế “separate” cho từ “main”, sau đó lưu tệp .mb và biên dịch nó trong MapBasic. Điều này sẽ tạo ra một tập tin .mbx.

Bình luận bằng Facebook Comments