Bài 1: Giới thiệu MapBasic

MapBasic đơn giản đến mức nào…

MapBasic có thể rất đơn giản.

Xem xét chương trình sau đây chẳng hạn:
Note “Hello Goodbye”

Thông thường, các chương trình MapBasic liên quan nhiều hơn một chút so với phần này và phần tiếp theo minh họa các thiết lập điển hình.

Cấu trúc chương trình

Một chương trình MapBasic điển hình có một số thủ tục (procedure) (đôi khi gọi là thủ tục phụ (sub procedure)). Để xác định một thủ tục, sử dụng câu lệnh Sub … End Sub.

Mỗi chương trình phải có một thủ tục Main. Thông thường, thủ tục Main là tuyên bố rõ ràng (thông qua một tuyên bố Sub Main… End Sub). Khi bạn chạy một chương trình MapBasic, MapInfo tự động thực hiện thủ tục Main. Dành cho biết thêm chi tiết, xem Main.

Trong thủ tục Main, bạn có thể sử dụng câu lệnh Call để gọi thủ tục khác.

Hầu hết các câu lệnh trong chương trình của bạn sẽ nằm trong một thủ tục. Tuy nhiên, các tuyên bố sau phải được đặt bên ngoài bất kỳ thủ tục định nghĩa: Type, Declare Sub, Declare Function, Define, và Global. Cũng thế, bao gồm các câu lệnh thường nằm ở đầu tệp chương trình, bên ngoài bất kỳ tệp nào định nghĩa thủ tục.

Danh sách sau đây tóm tắt các yếu tố chính của chương trình và hiển thị thứ tự trong đó các yếu tố thường xuất hiện:

Khai báo cấp toàn cầu xuất hiện ở đầu chương trình:

Lệnh Include (ví dụ: Include “mapbasic.def”)

Lệnh Type…End Type

Lệnh Declare Sub

Lệnh Declare Function

Lệnh Define

Lệnh Global

‘… tiếp theo là thủ tục Main:
Sub Main
Lệnh Dim
các lệnh khác
End Sub

‘… tiếp theo là định nghĩa các tủ tục khác:
Sub …
Lệnh Dim
các lệnh khác
End Sub

‘… và định nghĩa các hàm người dùng:
Function …
Lệnh Dim
các lệnh khác
End Function

Bình luận bằng Facebook Comments