Hướng dẫn biên tập template

Mẫu template trong tool này là các lớp bản đồ theo từng khổ giấy tương ứng, các đối tượng bản đồ được định dạng sẵn theo quy định hoặc theo chuyên đề nào đó, để tool dựa vào các khuôn mẫu này biên tập bản đồ tự động:

 • Khung
 • Tiêu đề
 • Dòng tỷ lệ
 • Dòng kẻ lưới ngang
 • Dòng kẻ lưới dọc
 • Ký hiệu mắt lưới
 • Ký hiệu hướng
 • Chú dẫn (LƯU Ý: MẪU CHÚ DẪN TẠO TỰ ĐỘNG CHỈ CẦN 3 DÒNG, 2 CỘT CHO 3 LOẠI ĐỐI TƯỢNG NHƯ HÌNH DƯỚI)
 • Ô ký

Có thể tạo ra nhiều mẫu (thư mục) template theo quy định biên tập hoặc theo chuyên đề cho tool.

I. CẤU TRÚC THƯ MỤC TEMPLATE:

Trong thư mục TEMPLATE là các thư mục con, các thư mục này cũng là tên của mẫu template.

II. NỘI DUNG CỦA 1 THƯ MỤC TEMPLATE:

Nội dung của thư mục chứa mẫu template bao gồm các lớp bản đồ trong Mapinfo có tên theo định dạng [Khổ giấy][Kiểu giấy] và 1 bộ mẫu template cần có 10 lớp cho các khổ giấy theo quy định như sau:

 • A4D: mẫu template cho khổ giấy A4 – dọc
 • A4N: mẫu template cho khổ giấy A4 – ngang
 • A3D: mẫu template cho khổ giấy A3 – dọc
 • A3N: mẫu template cho khổ giấy A3 – ngang
 • A2D: mẫu template cho khổ giấy A2 – dọc
 • A2N: mẫu template cho khổ giấy A2 – ngang
 • A1D: mẫu template cho khổ giấy A1 – dọc
 • A1N: mẫu template cho khổ giấy A1 – ngang
 • A0D: mẫu template cho khổ giấy A0 – dọc
 • A0N: mẫu template cho khổ giấy A0 – ngang

III. NỘI DUNG CỦA 1 LỚP TEMPLATE:

Nội dung của các lớp mẫu template thường có nội dung gần giống nhau, mỗi lớp mẫu template định dạng cho 1 khổ và kiểu giấy tương ứng.

LƯU Ý QUAN TRỌNG: 

 • Các mẫu template trong tool này phải được biên tập ở tỷ lệ 1:10.000
 • Các đường viền khung, tiêu đề, cột ký, đường kẻ lưới,… nếu có sử dụng thì thêm vào mẫu template
 • Các đường viền khung, tiêu đề, cột ký, đường kẻ lưới,… nếu có sử dụng ít hơn số quy định thì chỉ cần thêm đúng số lượng cần dùng

Ví dụ:

– Mẫu template cho phép 6 đường viền, cần dùng 2 thì chỉ thêm 2 mẫu đường viền kẻ khung
– Mẫu template cho phép đến 5 dòng tiêu đề, cần dùng 3 thì chỉ thêm 3 mẫu dòng tiêu đề

Vị trí của các đối tượng ở hình trên có thể tạo mẫu và đặt vị trí tùy ý, cần chú ý đặt các đối tượng nằm trong khổ giấy của mẫu template quy định khi in ra không bị mất là được. Vì vậy, vấn đề dòng tiêu đề trong khung hay ngoài khung, vị trí chú dẫn nằm góc nào trong bản đồ,… không phải là vấn đề nan giải.

KHUNG:

 • Có thể tạo tối đa 6 đường viền khung
 • Data của khung bản đồ quy định ở cột TEN phải là: KHUNG1, KHUNG2, KHUNG3, KHUNG4, KHUNG5, KHUNG6
 • Có thể chọn các kiểu đường, màu,… theo chuyên đề cho từng khung viền

TIÊU ĐỀ:

 • Có thể tạo mẫu tối đa 5 dòng tiêu đề
 • Data của tiêu đề quy định ở cột TEN phải là: TIEUDE1, TIEUDE2, TIEUDE3, TIEUDE4, TIEUDE5. Và ở cột GIA_TRI là 1 số quy định cho cỡ chữ cho dòng tiêu đề tương ứng
 • Có thể chọn các kiểu chữ, màu, cỡ chữ,… theo chuyên đề cho từng dòng tiêu đề

DÒNG TỶ LỆ:

 • Chỉ có 1 dòng tỷ lệ trong mẫu template
 • Data của dòng tỷ lệ quy định ở cột TEN phải là: TYLE. Và ở cột GIA_TRI là 1 số quy định cho cỡ chữ cho dòng tỷ lệ
 • Có thể chọn các kiểu chữ, màu, cỡ chữ,… theo chuyên đề cho dòng tỷ lệ

DÒNG KẺ LƯỚI (NGANG):

 • Chỉ có 1 dòng kẻ mẫu lưới ngang trong mẫu template
 • Data của dòng kẻ lưới ngang quy định ở cột TEN phải là: LUOINGANG1
 • Có thể chọn các kiểu đường, màu,… theo chuyên đề cho đường kẻ lưới ngang

DÒNG KẺ LƯỚI (DỌC):

 • Chỉ có 1 dòng kẻ mẫu lưới dọc trong mẫu template
 • Data của dòng kẻ lưới dọc quy định ở cột TEN phải là: LUOIDOC1
 • Có thể chọn các kiểu đường, màu,… theo chuyên đề cho đường kẻ lưới doc

TÊN LƯỚI NGANG 1:

 • Chỉ có 1 mẫu tên lưới ngang 1 trong mẫu templaye
 • Data của tên lưới ngang 1 quy định ở cột TEN phải là: TENLUOINGANG1. Và ở cột GIA_TRI là 1 số quy định cho cỡ chữ cho tên lưới ngang 1
 • Có thể chọn các kiểu chữ, màu, cỡ chữ,… theo chuyên đề cho tên lưới ngang 1

TÊN LƯỚI NGANG 2:

 • Chỉ có 1 mẫu tên lưới ngang 2 trong mẫu templaye
 • Data của tên lưới ngang 2 quy định ở cột TEN phải là: TENLUOINGANG2. Và ở cột GIA_TRI là 1 số quy định cho cỡ chữ cho tên lưới ngang 2
 • Có thể chọn các kiểu chữ, màu, cỡ chữ,… theo chuyên đề cho tên lưới ngang 2

 

TÊN LƯỚI DỌC 1:

 • Chỉ có 1 mẫu tên lưới dọc 1 trong mẫu templaye
 • Data của tên lưới dọc 1 quy định ở cột TEN phải là: TENLUOIDOC1. Và ở cột GIA_TRI là 1 số quy định cho cỡ chữ cho tên lưới dọc 1
 • Có thể chọn các kiểu chữ, màu, cỡ chữ,… theo chuyên đề cho tên lưới dọc 1

TÊN LƯỚI DỌC 2:

 • Chỉ có 1 mẫu tên lưới dọc 2 trong mẫu templaye
 • Data của tên lưới dọc 2 quy định ở cột TEN phải là: TENLUOIDOC2. Và ở cột GIA_TRI là 1 số quy định cho cỡ chữ cho tên lưới dọc 2
 • Có thể chọn các kiểu chữ, màu, cỡ chữ,… theo chuyên đề cho tên lưới dọc 2

 

MẮT LƯỚI:

 • Chỉ có 1 mẫu mắt lưới
 • Data của mắt lưới quy định ở cột TEN phải là: MATLUOI
 • Có thể chọn các kiểu, màu,… theo chuyên đề cho mắt lưới

HƯỚNG:

 • Chỉ có 1 mẫu hướng trong mẫu template
 • Data của mắt lưới quy định ở cột TEN phải là: HUONG
 • Có thể chọn các kiểu, màu,… theo chuyên đề cho hướng

CỘT KÝ:

 • Có thể tạo mẫu tối đa cho 4 cột ký
 • Data của các cột ký quy định ở cột TEN phải là: COTKY1, COTKY2, COTKY3, COTKY4. Và ở cột GIA_TRI là 1 số quy định cho cỡ chữ cho dòng cột ký tương ứng
 • Có thể chọn các kiểu chữ, màu, cỡ chữ,… theo chuyên đề cho từng dòng tiêu đề cột ký

KHUNG CỘT KÝ:

 • Chỉ có 1 mẫu khung cột ký trong mẫu template
 • Data của khung bản đồ quy định ở cột TEN phải là: COTKYKHUNG. Và ở cột GIA_TRI là 1 số quy định cho màu trong khung cột ký
 • Có thể chọn các kiểu đường, màu,… theo chuyên đề cho khung cột ký

CỘT KÝ NGANG: ĐƯỜNG KẺ NGANG TRONG KHUNG CỘT KÝ

 • Chỉ có 1 mẫu cột ký ngang trong mẫu template
 • Data của khung bản đồ quy định ở cột TEN phải là: COTKYNGANG
 • Có thể chọn các kiểu đường, màu,… theo chuyên đề cho cột ký ngang

CỘT KÝ DỌC: ĐƯỜNG KẺ DỌC TRONG KHUNG CỘT KÝ, NGĂN CÁCH CÁC CỘT KÝ VỚI NHAU

 • Có thể tạo mẫu tối đa cho 3 cột ký dọc
 • Data của khung bản đồ quy định ở cột TEN phải là: COTKYDOC1, COTKYDOC2,COTKYDOC3
 • Có thể chọn các kiểu đường, màu,… theo chuyên đề cho các cột ký dọc

TIÊU ĐỀ CHÚ DẪN:

 • Chỉ có 1 mẫu tiêu đề chú dẫn trong mẫu template
 • Data của tiêu đề chú dẫn quy định ở cột TEN phải là: CHUDANTIEUDE. Và ở cột GIA_TRI là 1 số quy định cho cỡ chữ cho dòng tiêu đề chú dẫn
 • Có thể chọn các kiểu chữ, màu,… theo chuyên đề cho tiêu đề chú dẫn

DÒNG KẺ CHÚ DẪN:

 • Chỉ có 1 mẫu dòng kẻ chú dẫn trong mẫu template
 • Data của khung bản đồ quy định ở cột TEN phải là: CHUDANLINE10
 • Có thể chọn các kiểu đường, màu,… theo chuyên đề cho dòng kẻ chú dẫn

 

CHÚ DẪN CHO ĐỐI TƯỢNG KIỂU VÙNG:

 • Chỉ có 1 mẫu chú dẫn cho đối tượng vùng trong mẫu template
 • Data của chú dẫn cho đối tượng vùng quy định ở cột TEN phải là: CHUDANTEXT11. Và ở cột GIA_TRI là 1 số quy định cho cỡ chữ cho dòng chú dẫn cho đối tượng vùng
 • Có thể chọn các kiểu chữ, màu,… theo chuyên đề cho chú dẫn cho đối tượng vùng

CHÚ DẪN CHO ĐỐI TƯỢNG KIỂU POINT:

 • Chỉ có 1 mẫu chú dẫn cho đối tượng point trong mẫu template
 • Data của chú dẫn cho đối tượng point quy định ở cột TEN phải là: CHUDANTTEXT12. Và ở cột GIA_TRI là 1 số quy định cho cỡ chữ cho dòng chú dẫn cho đối tượng point
 • Có thể chọn các kiểu chữ, màu,… theo chuyên đề cho chú dẫn cho đối tượng point

CHÚ DẪN CHO ĐỐI TƯỢNG KIỂU TEXT:

 • Chỉ có 1 mẫu chú dẫn cho đối tượng text trong mẫu template
 • Data của chú dẫn cho đối tượng text quy định ở cột TEN phải là: CHUDANTTEXT13. Và ở cột GIA_TRI là 1 số quy định cho cỡ chữ cho dòng chú dẫn cho đối tượng text
 • Có thể chọn các kiểu chữ, màu,… theo chuyên đề cho chú dẫn cho đối tượng text

 

KIỂU CHÚ DẪN CHO ĐỐI TƯỢNG KIỂU VÙNG:

 • Chỉ có 1 mẫu kiểu chú dẫn cho đối tượng vùng trong mẫu template
 • Data của chú dẫn cho đối tượng vùng quy định ở cột TEN phải là: CHUDANDOITUONG10
 • Có thể chọn các kiểu, màu,… theo chuyên đề cho chú dẫn cho đối tượng vùng

  

KIỂU CHÚ DẪN CHO ĐỐI TƯỢNG KIỂU POINT:

 • Chỉ có 1 mẫu kiểu chú dẫn cho đối tượng point trong mẫu template
 • Data của chú dẫn cho đối tượng point quy định ở cột TEN phải là: CHUDANPOINT10
 • Có thể chọn các kiểu, màu,… theo chuyên đề cho chú dẫn cho đối tượng point

KIỂU CHÚ DẪN CHO ĐỐI TƯỢNG KIỂU TEXT:

 • Chỉ có 1 mẫu kiểu chú dẫn cho đối tượng text trong mẫu template
 • Data của chú dẫn cho đối tượng text quy định ở cột TEN phải là: CHUDANTEXT10
 • Có thể chọn các kiểu, màu,… theo chuyên đề cho chú dẫn cho đối tượng text

 

Bình luận bằng Facebook
Nhắn tin
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start